ÖVRIGT

Alkalinitet är ett mått på mängden alkaliska ämnen i vattnet, som kan göra att vattnets pH-värde inte kan ändras på ett kontrollerat sätt.

Lågt alka-värde ger
- aggressivt vatten, vilket skadar bassängens maskinella komponenter
- snabba pH-svängningar

Högt alka-värde ger
- svårjusterat pH-värde
- grumligt vatten
- kalkutfällning

Högt alka-värde sänks med pH minus

Riktvärde är 80-120 ppm (mg/l).